گروه محصول -> پایان نامه

تأثير آموزش مهارتهاي زندگی بر سازگاري اجتماعي مادران داراي كودك کم توان ذهنیقیمت: ۱۴۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 160     کد محصول :6734فصل اول

كليات پژوهش  

1-1 - مقدمه .............................................................................................................. 2

1-2 - بيان مسئله ..................................................................................................... 4

1-3 - اهميت و ضرورت ................................................................................................ 8

1-4- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها ........................................................................... 11

1-5 - اهداف پژوهش ............................................................................................. 13

1-5 -1- هدف كلي ..................................................................................................... 13

1-5 -2- اهداف اختصاصي ............................................................................................ 14

1-5 -3- اهداف كاربردي ............................................................................................. 14

1-6- فرضيه هاي تحقيق  ............................................................................................ 14

1-7- متغيرها ........................................................................................................... 15

1-7 -1- ملاك هاي ورودي پژوهش ........................................................................... 15

1-7 -2- ملاك هاي خروجي پژوهش ............................................................................. 15

 

فصل دوم 

ادبيات و پيشينة پژوهش

2-2 -  سازگاري اجتماعي ............................................................................................. 18

2-2 -1-   تحليل فرايند سازگاري ................................................................................... 22

2-2 -2- تعاريف سازگاري و ناسازگاري ......................................................................... 33

2-2 -3- انواع ناسازگاري .................................................................................. 34

2-2 -4- تعاريف در حوزه سازگاري اجتماعي .............................................................. 34

2-2 -5-  عوامل مؤثر بر سازگاري اجتماعي ....................................................................... 35

2-2 -5-1-  عوامل فردي ................................................................................... 35

2-2 -5-2- عوامل خانوادگي ................................................................................... 36

2-2 -5-3- عوامل اجتماعي ................................................................................... 36

2-2 -5-4- عوامل مذهبي و اخلاقي ............................................................................. 36

2-2 -6- بهداشت روان و سازگاري ............................................................................. 37

2-2 -7- ملاك و معيار سازگاري ............................................................................. 38

2-3 - ديدگاههاي مربوط به سازگاري اجتماعي .................................................................. 39

2-3 -1- ديدگاه روان تحليلي ................................................................................... 39

2-3 -2- ديدگاه زيستي- رواني - اجتماعي ................................................................ 39

2-3 -3- نظرية  اريكسون ........................................................................................ 40

2-3 -4- نظريه روانشناسي فردي آدلر .......................................................................... 41

2-3 -5- نظريه بين فردي ساليوان .................................................................................. 42

2-3 -6- مكتب انسان گرايي ........................................................................................ 43

2-3 -7- سازگاري اجتماعي از ديدگاه جامعه شناختي ........................................................ 43

2-4 - کم ماندگي ذهني ......................................................................................... 44

2-4 -1- تعريف کم ماندگي ذهني از ديدگاه انجمن روانپزشكي آمريكا ............................................ 47

2-4 -2-  طبقه بندي کم ماندگي ذهني از ديدگاه متخصصان آموزش و پرورش ............................... 47

. تعاریف....................................................................................................................................... 44

2-6-2. مباني نظري مهارت هاي زندگي............................................................................................. 49

2-6-3. مبانی نظری گروه درمانی...................................................................................................... 53

2-6-3-1. دیدگاه مک دوکال......................................................................................................... 53

2-6-3-2. دیدگاه فروید................................................................................................................. 54

2-6-3-3. دیدگاه مورنو................................................................................................................. 54

2-6-3-4. دیدگاه اسلاوسون........................................................................................................... 54

2-6-3-5. دیدگاه لوین................................................................................................................... 54

2-6-4. روش آموزش مهارت هاي زندگي:......................................................................................... 56

2-6-5. پيشينه اجرايي برنامه هاي آموزش مهارت‌هاي زندگي................................................................. 57

2-6-6. اهداف آموزش مهارت‌هاي زندگي........................................................................................ 58

2-6-7. اهداف عمده برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي نیز عبارت است از:.............................................. 59

2-6-8. اهداف آموزش مهارتهای زندگی به طور اخص عبارت است از:................................................... 60

2-6-9. اهميت مهارت‌هاي زندگي.................................................................................................... 61

2-6-10. ابعاد مهارت‌هاي زندگي..................................................................................................... 63

2-6-11. انواع مهارت..................................................................................................................... 65

2-6-12. پنج حوزه اصلی مهارت‌های زندگی...................................................................................... 68

2-6-13. تعریف ده مهارت اصلی زندگی........................................................................................... 69

2-6-14. روش‌های مورد استفاده در کارگاه‌های مهارت‌های زندگی........................................................ 72

 

2-5 - پژوهش هاي انجام شده در خارج از كشور ................................................................. 48

2-6 -  پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور .................................................................. 54

ب

فصل سوم                    

روش شناسي پژوهش   

3-1 - مقدمه ............................................................................................................ 60

3-2 -  نوع تحقيق ...................................................................................................... 60

3-3 - جامعه آماري ................................................................................................. 61

3-4 - روش نمونه گيري و نمونة مورد بررسي ..................................................................... 61

3-5 -  ابزار اندازه گيري ........................................................................................ 62

3-6 - جلسات آموزش مهارتهاي زندگی .......................................................................... 65

3-7 - روش تجزيه و تحليل داده ها ................................................................................... 68

3-8 - ملاحظات اخلاقي ............................................................................................... 68 فصل چهارم 

توصيف و تحليل داده ها   

4-1 - مقدمه ........................................................................................................... 70

4-2 - توصيف داده ها ............................................................................................... 70

4-3 - تحليل داده ها .............................................................................................. 74

 

فصل پنجم 

بحث و نتيجه گيري  

5-1 -  مقدمه ......................................................................................................... 89

5-2 - بحث و تفسير يافته هاي اصلي ................................................................................ 89

5-3 - بحث و تفسير يافته هاي جانبي  ................................................................................ 96

5-4 - نتيجه گيري كلي ............................................................................................. 97

5-5 -  محدوديت هاي پژوهش ..................................................................................... 99

5-6 - پيشنهادات پژوهشي .............................................................................................. 99  منابع ................................................................................................................. 100  

 

1              -2 - بيان مسئله 

آمارها نشان دهنده شيوع كم­تواني ذهني بين 1 تا 3 درصد جمعیت عمومی می­باشد و در مردان یک و نیم برابر شایع تر از زنان است (مش[1] و وولف[2]، 1389؛ كاپلان و سادوك، 1390). تولد كودك با كم­توان ذهني مشكلاتي را براي اعضاي خانواده بالاخص والدين بوجود مي­آورد (هدا[3] و همكاران، 2010؛ سلدا[4] و همكاران، 2009) و موجب چالش­هايي در روابط خانوادگي و به وجود آمدن عواطف منفي در والدين نسبت به كودك مي­شود (ون­ریپر[5]، 2007). عواطف منفي همچون مشكل پذيرش ناتواني فرزند، طرد فرزند، مسائل مربوط به ايجاد رابطه عاطفي مي­باشد. هم­چنين آنان با مشكلات پزشكي و آموزشي متعددي مواجه هستند (وايتر[6]، 2003؛ بارلو[7] و همكاران، 2007).

شکی نیست كه خصوصا مادر با چالش­های منحصر به فرد و پیچیده­اي در ارتباط با مراقبت از كودك كم­توان ذهني خود روبرو است (پروچ­نو[8] و پاتريك[9]، 1999 به نقل از ليولين[10] و همكاران، 2010). از لحاظ نظريه دلبستگي[11] نه تنها ارتباط مناسب با کودک براي رفاه پدر و مادر مهم است بلکه پيامدهاي مهمي براي رشد كودك دارد (ماروین[12] و پيانتا[13]، 1996 به نقل از فينگل اسچال[14] و اوپنهيم[15]، 2013). بنابراين چالش­هاي زندگي موجب تغييراتي در نحوه پاسخدهي والدين نسبت به كودك مي­شود كه بر احساس ايمني كودك تاثير مي­گذارد (اتكينسون و همكارن، 1385).

سازگار شدن با محيط، مهمترين غايت و منظور همه فعاليتهاي ارگانيزم است.  ما در همه دوران زندگي خود در هر روز و هر ساعت سرگرم آن هستيم كه خود دگرگون شده و دگرگون نشده را با محيط دگرگون شده و دگرگون نشده سازگار كنيم. زندگي كردن در حقيقت چيزي جز عمل سازگاري نيست (مان؛ نقل از ميرويسي، 1385). 

 اليوت و گرشام  (1993) نيز ضمن تعريف مهارتهاي اجتماعي به عنوان رفتارهاي انطباقي آموخته شده اي كه فرد را قادر مي سازد تا با افراد ديگر رابطه متقابل داشته باشد و از خود پاسخ هاي مثبت بروز دهد، سازگاري اجتماعي را به پنج رفتار جزئي تقسيم مي كنند كه هريك از آنها مي تواند باعث تسهيل روابط بين فردي شود.

اين رفتارها عبارتند از: 

1-       همكاري: كه شامل رفتارهايي مانند، كمك كردن به ديگران و شركت در فعاليت هاي مختلف و متنوع  مي باشد.

2-       گفتار مناسب: كه رفتارهايي مانند تقاضا كردن و پاسخ دادن را در بر مي گيرد.

3-       مسئوليت پذيري: كه شامل قبول مسئوليت در امور اجتماعي، رهبري گروه و حفظ اموال شخصي          مي باشد.

4-       همدلي: كه شامل رفتارهايي مانند ابراز محبت و همدردي مي شود.

5-       خويشتنداري: رفتارهايي مانند صبور بودن و منطقي عمل كردن را در بر مي گيرد ( ميرويسي، 1385).

سلتزر2 (1997) يك مطالعة طولي در مورد سازگاري مادران داراي كودك كم توان ذهني انجام داد. نتايج نشان داد كه مادراني كه از كودك كم توان ذهني مراقبت مي كردند و مسئوليت بيشتري در قبال كودك داشتند، سازگاري كمتري داشتند و  افسردگي آنها به طور مستقيم با ميزان مراقبت از كودك كم توان ذهني، ارتباط داشت.   

پايه هاي رشد رواني اجتماعي كودكان ، احساس ايمني و ارضاي عاطفي آنان در سالهاي اوليه كودكي             پي ريزي مي گردد، زيرا تفاهم، سازگاري و محبت موجود در محيط  خانواده، در تقويت حس اعتماد به نفس         و پرورش نيروي سازنده در كودكان و نوجوانان بسيار حائز اهميت است. در يك خانواده عادي، والدين ضمن همبستگي و احترام متقابل نسبت به يكديگر در برخورد با فرزندان، روش هماهنگ و يكسان را در پيش مي گيرند و در نتيجه فرزندان احساس  ميكنند كه رابطه والدين صميمي است، زيرا كودك و نوجوان بايد والدين خود را منبع شادي، امنيت عاطفي، ارضاي خاطر جسمي و رواني دانسته و آنان را پناهگاه خويش بدانند. بي توجهي والدين به سالم سازي محيط رواني-  اجتماعي و فقدان روابط مناسب در بيشتر موارد، كودكان و نوجوانان را با كمبودهاي عاطفي مواجه  ميسازد. لذا ريشه رفتارهاي نابهنجار كودكان و نوجوانان، انحرافات و بزهكاريها را بايد در سنين اوليه كودكي و در ميان خانواده جستجو كرد، به همين دليل براي شناخت علت ناسازگاريهايكودكان و نوجوانان و پيدايش اختلالهاي رفتاري، بيش از هر چيز آگاهي از وضعيت خانواده آنان ضرورت دارد(فراهاني، 1383). 

یکی از روش های موثروکارآمد در میان رویکرد های آموزشی برای مقابله با فشار های روانی روش آموزش مهارت های زندگی[16] است (هانتر[17]، 1993/ 1385). از نظر سازمان بهداشت جهانی، آموزش مهارت های زندگی شامل 10 مهارت اساسی برای زندگی کردن است. این مهارت ها عبارتند از مهارت 1- تصمیم گیری 2- حل مسئله 3-تفکر خلاق 4- تفکر نقاد 5- توانایی ارتباط موثر6- ایجاد و حفظ روابط میان فردی 7- خودآگاهی 8- همدلی کردن 9- مهارت مقابله با هیجان ها و10- فشار روانی (رئیسی و همکاران،1391). نتایج  پژوهش ها حاکی از آن است که آگاهی از مهارت های زندگی، درکاهش علائم افسردگی، اضطراب، استرس و شکایات جسمانی نقش موثری دارد (مردانی و همکاران، 2011(. واکا[18] (2006) معتقد است که والدین کودکان کم توان اندوخته عاطفی و احساس پایینی دارند ودر برقراری ارتباط با فرزندان و تطابق با عواطف و احساسات خود دچار مشکل می شوند.

بالا بودن آموزش مهارت های زندگی تامین کننده سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی افراد می باشد و پایین بودن مهارت های زندگی موجب بروز آسیب های روانشناختی و بروز رفتارهای نامناسب در افراد می شود (رامشت[19] و فرشاد، 2009[20]، مونکونگ[21] و همکاران، 2009 / 1391). با توجه به شیوع بالای کم توان ذهنی و ناتوانی های ناشی از این معلولیت و اثرات طولانی مدت ناتوانی کودک بر اعضای خانواده به خصوص مادران به عنوان مراقبان اصلی کودک و کیفیت زندگی این گروه و با عنایت به عدم دستیابی محقق به چنین پژوهشی و این نکته که با استفاده از آموزش، مادران بتوانند اطلاعات لازم، تواناییها، گرایش ها و مهارت های لازم برای زندگی موفق، سالم و بدون فشار روانی زیاد را در خود ارتقا دهند و در نتیجه سبب بهبود سازگاری اجتماعی  کودکانشان خواهد شد؛ مادران داراي كودك کم توان کم توان ذهنی مشكل مي كند. تحقيقات نشان داده است كه سازگاري اجتماعي مادران داراي كودك کم توان ذهني از مادران كودكان عادي كمتر است و اين مادران مشكلات سازگاري بيشتري از خودنشان مي دهند، بنابراين آموزش مهارتهاي زندگی  به مادران داراي كودك کم توان ذهني  ضروري است وبه احتمال زياد گام مؤثري در سازگاري اجتماعي مادران به شمار مي رود. 


 

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش مشکل


برچسب ها:مهارت های زندگی، آموزش مهارت های زندگی، سازگاری، سازگاری بل، سازگاری اجتماعی، سازگاری هیجانی، سازگاری شغلی، سازگاری اجتماعی، سازگاری جسمانی، کم توان ذهنی، عقب مانده ذهنی، مادران کم توان ذهنی، مادران عقب مانده دهنی، پایان نامه