لینکستان

  منوی اصلی

   گروه محصول ->

   رابطه هوش هيجاني با مهارت حل مساله   قیمت: ۳۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 84     کد محصول :6668   عنوان                                                                                             

   فصل اول : طرح تحقیق (کلیات)                                                              

   1-1مقدمه                                                                                                                                                                     

   1-2 ضرورت تحقیق                                                                           

   1-3اهداف تحقیق                                                                            

   1-4سوالات و فرضیات تحقیق                                                          

   1-5 تعریف نظری و عملیاتی                                                              

    

   فصل دوم : مباحث نظری (پیشینه تحقیق)                                           

   2-1 مبانی نظری در مورد هوش هیجانی

        2-2  تعریف هوش

       2-3 هیجان

   2-4         تاریخچه هوش هیجانی

   2-5         تئوریهای هوش هیجانی

         2-6 رویکرد توانایی(پردازش اطلاعات)

   2-7  مدل مختلط هوش هیجانی بار آن

   2-8  مقایسه مدلهای توانایی و ترکیبی هوش هیجانی

   2-9  ابعاد هوش هیجانی

   2-10  قابلیت هیجانی و هوش هیجانی

   2-11 آموزش هوش هیجانی           

      2 -12 تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در مورد هوش هیجانی  

     2-13 تعريف مهارت حل مساله                                                              

     2-14 مفاهيم كليدي در حل مساله                                                            

     2-15 جهت گيري مساله گشايي                                                                

     2-16 تعريف دقيق مشكل                                                                      

     2-17 فرمول بندي مساله                                                                        

     2-18 تهيه فهرستي از راه حل هاي مختلف                                                  

     2-19 ارزيابي راه حل هاي مطرح شده و انتخاب بهترين راه حل                 

     2-20 اجراي راه حل انتخاب شده                                                              

     2-21 ارزشيابي                                                                                      

     2-22 مهارت تصميم گيري                                                                    

     2-23  مهارتهاي لازم براي تصميم گيري موثر                                          

     2-24 روش هاي معمول در تصميم گيري                                                             

   2 -25 مراحل تصميم گيري منطقي      

   2-26  پژوهش های خارج از کشور در مورد حل مسئله

   2-27  پژوهش های داخلی در مورد حل مسئله                                                                                                       

    

   فصل سوم : روش تحقیق                                                                    

   3-1 روش تحقیق                                                                                                                         

   3-2 جامعه آماری و نمونه و حجم نمونه                                                                     

   3-3 متغیر ها                                                                                                                  

   3-4 ابزار تحقیق (اندازه گیری)                                                                                              

   3-5 روش گردآوری داده ها                                                                                      

   3-6 روش تجزیه و تحلیل آماری                                                                      

    

   فصل چهارم : یافته های تحقیق                                                            

   4-1 توصیف داده ها                                                                                                       

   4-2 بررسی اسنباطی داده ها                                                                                   

   فصل پنجم : نتیجه گیری                                                                          

   5-1 بحث و نتیجه گیری                                                                        

   5-2 پیشنهادات                                                                                                     

   5-3 محدودیت ها                                                                                               

   منابع و مأخذ                                                                                                                         

   ضمائم (نمونه پرسشنامه ها حل مسأله و هوش هیجانی )                                     

    

    

    

   فصل اول :

    

   طرح تحقیق ( کلیات)

    

    

    

    

    

   مقدمه:

   طی تاریخ زندگی انسان فلاسفه ، شعرا ، دانشمندان و اخیراً روانشناسان درباره ی چگونگی زندگی با تجربه هیجانی به تفکر پرداخته اند . در چند دهه گذشته پژوهش های پایه در مطالعه هیجان گسترش یافته و یک نگرش پایدار در زمینه هیجان به وجود آمده است .

   از گذشته رسم بر این بوده که هیجان و شناخت را نیروهای مجزا و رقیب در نظر بگیرند و در عین حال شناخت را نشانه خردمندی و هیجان را نشانه جهل در نظر بگیرد . اما ، امروزه تاکید زیادی بر اثرات روانشناختی هیجان صورت میگیرد و این موضوع عموما پذیرفته شده که هیجانها به جای تداخل با سایر ظرفیتهای شناختی ، موجب افزایش آنها میشوند. هیجان نیروی قدرتمندی است که منبع اولیه انگیزش و عامل حرکت در انسان میباشد . هیجانها همواره از سوی محرکهای بیرونی و درونی تحریک میشوند و پاسخها یا اعمال فرد را تحت تاثیر قرار میدهند و آنرا حفظ و هدایت میکنند.

   هوش هیجانی جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان تفکرو هیجان است . این اصطلاح اولین بار در سال 1990 ازسوی سالووی و مایر به عنوان شکلی از هوش اجتماعی مطرح شد که شامل توانایی ادراکات هیجان در خود و دیگران ، فهم هیجانها  و اداره هیجان میباشد. (حسن زاده _ کیا زهی ، 1388) 

   امروزه ما از انواع مختلف هوش صحبت می کنیم .در هر موردی، هوش به توانایی درک، فهم و استفاده از سمبول ها یعنی پاسخگویی انتزاعی اشاره دارد. به عنوان مثال، ما از هوش کلامی، هوش فضایی، هوش اجتماعی و انواع دیگر هوش وابسته به هم صحبت می کنیم. مشخص کننده ها- کلامی، فضایی یا اجتماعی– هوش و آن چه به آن اشاره دارد را معین می کنند. بنابراین هوش کلامی بر ظرفیت درک وبه کارگیری لغات اشاره دارد، هوش فضایی بر ظرفیت درک واستفاده از اشیاء در فضا وهوش اجتماعی بر ظرفیت درک واستفاده از اطلاعات اجتماعی دلالت دارد.در روانشناسی، هوش اجتماعی به گروهی از هوش های وابسته به هم و بر ظرفیت درک واستفاده از اطلاعات هیجانی اشاره دارد. به علاوه هوش هیجانی به گونه ای موجز ظرفیت سیستم هیجانی  را برای افزایش هوش منعکس می کند(سیاروچی، فورگاس[1] و مایر2،2001

    

   لیپر[2]در سال 1948 اظهار کرد که «تفکرهیجانی[3] » قسمتی از«تفکر منطقی[4]» و هوش کلی است و به آن ها کمک        می کند. این فرضیات اولیه پس از نیم قرن در اندیشه هوارد گاردنر[5] متبلور شد. وی دیدگاه سنتی متخصصان مربوط به اوایل قرن بیستم از هوش شناختی را وسعت بخشید. او معتقد بود که هوش ابعاد متعددی دارد که ترکیبی از ابعاد شناختی و عناصر هیجانی(یا به نقل از خود او هوش شخصی) است. بعد هیجانی(یا شخصی) مفهوم هوش چند وجهی[6] وی شامل دو جزء کلی است که تحت عنوان     «قابلیت های درون روانی» (هوش درون روانی[7]) و «مهارت های بین فردی» (هوش بین فردی[8] ) مطرح شده اند؛ هوش درون روانی، هوشی است که به ما کمک می کند تا به آن چه انجام می دهیم، به افکارمان و احساسات مان و روابطی که بین تمام این امور وجود دارد معنی بخشیم. با این هوش، می توانیم یاد بگیریم که خود و هیجانات مان را در خدمت بگیریم . هوش بین فردی، عنوان هوشی است که امکان تنظیم روابطمان با دیگران، همدلی با آن ها، برقراری ارتباطات شفاف با آنها، برانگیختن آن ها و فهم ارتباط بین آن ها را فراهم می سازد. با این هوش می توانیم به دیگران الهام ببخشیم و اعتمادشان را به خودمان خیلی سریع جلب کنیم. روانشناسان دیگری نیز دیدگاه متعارف هوش را  مورد مناقشه قرار داده اند. جان مایر و پیتر سالووی اولین کسانی هستند که در سال 1990 مدل جامع هوش هیجانی را معرفی وپژوهش های خود را بر جنبه ی «هیجانی» هوش معطوف نمودند. آن ها رویکرد گاردنر را بسط داده و نظریه هوش هیجانی خود را بر پایه نظریات گاردنر درباره استعدادهای فردی بنا کردند وبر این فرض بودند که افراد در توانایی درک و شناسایی هیجان های خود و دیگران تفاوت دارند(بار – آن ، 1999). با این وجود می توان گفت که واژه هوش هیجانی برای اولین بار توسط(واین پاین) در رساله دکترا استفاده شده است. ولی در سال 1990 مایر و سالووی معنای آن را توسعه داده اند(حدادی کوهسار،1380) .

   با توجه به اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد و نیز تاثیر قاطع مهارتهای حل مساله در کار ارایی فردی و اجتماعی افراد ،  این پژوهش درصدد است تا تاثیرات احتمالی هوش هیجانی بر مهارتهای  حل مساله را از جنبه ی توجه به راهبردهایی برای پرورش قابلیتهای هیجانی مورد بررسی قرار دهد .

    

   ضرورت تحقیق

   ضرورت پژوهش از دو جهت قابل بررسی است : اول از جهت تاثیر هوش هیجانی در زندگی هر فرد و دوم از لحاظ بررسی عواملی که بر میزان هوش هیجانی تاثیر میگذارد.

   تاکنون انجام مطالعات پژوهشی در زمینه هیجان در مقایسه با شناخت گستردگی کمتری داشته و نتایج بررسیها نشان داده اند که مطالعه هیجان و اثرات آن بر سایر ابعاد پیچیده روانشناختی انسان امری ضروری است .

   پژوهشها  براین اصل متکی اند که عموما در هر یک از مراحل شناخت ، حتی در سطح ادراک مسئله کشف و تفسیر محرک ، شدیداً تحت تاثیر مسائل عاطفی است و در سطح شناختی ، ارزیابی یک محرک ، به عنوان یک تهدید یا نوید ، موجب ایجاد حالت عاطفی مناسب با آن میشود و در سطح حرکتی نیز حتی حالت عاطفی ، ملازم با تمایلات حرکتی عاطفی و نوع عمل است . (سپهریان ،1386)

   بنابراین از این جهت حوزه شناخت و هیجان در روانشناسی و روان پزشکی اهمیت روز افزون یافته و بر لزوم توجه به نقش هیجان به عنوان یک سازه بنیادی در فهم روان انسان تاکید شده است.

   در یک نگاه کلی ، میتوان اهمیت تاکید بر این موضوع را از این جهت دانست که در متون هوش هیجانی غالبا بر این مطلب تکراری اشاره میشود که به کفایت بین فردی (این که چگونه دیگران رادرک میکنیم و با آنها رابطه داریم ) به هوش درون فردی ، (توانایی درک هیجانهایمان و استفاده از آنها برای یا علیه خودمان) بستگی دارد هردو این مولفه های هوش هیجانی بایک دیگر ترکیب میشوند تا به ما ، در کنار آمدن با مسائل زندگی روزمره و سازگاری با محیط دائما در حال تغییر کمک کنند . هر اندازه این دو مولفه رشد یافنه باشند ، شانس موفقیت ما در زندگی نیز بیشتر خواهد بود. امروزه برنامه هایی که ادعا میکند هوش هیجانی را در مدارس و محیط کار افزایش میدهد رو به افزایش است . تحقیقات کاربردی در مورد تاثیر برنامه های آموزشی بر روی ارتقاء هوش هیجانی در مراحل اولیه قرار دارد . یافته های کاربردی در زمینه درمان شناختی- رفتاری نشان میدهد برنامه هایی که آموزش مهارتهای خود بیانی ، خود تنظیمی ، ارتباطات و حل مسئله را شامل میشود ، به طور موثری هوش هیجانی را افزایش میدهند . (همان منبع)   

   آموزش مهارت های حل مسئله یک راه برد مداخله است که طی آن اشخاص مهارتهای مقابله موثر را می آموزند و در رویارویی با اندوه یا اشخاص دردسر ساز و موقعیتهای میان فردی از آنها استفاده میکند .

   هدف از این نوع آموزش مهارتهای اجتماعی ، این است که به افراد آموزش داده شود تا قادر شوند ، مشکلاتی را موجب رنج آنه میشود شناسایی کنند ، روشهای منظم حل مسئله را بیاموزند و برای نزدیک شدن به مشکلات احنمالی آینده مجهز شوند . آموزش حل مسئله اغلب یک روش کوتاه مداخله ای است که در بافتهای درمان گروهی ، فردی و زوجین استفاده میشود . زمانی که با دیگران برای حل یک مشکل ، و یا برای رسیدن به هدف یا تکمیل یک وظیفه همکاری میشود ضروری است که از مهارتهای گفتگو برای رسیدن به درک متقابل و همدلی استفاده شود به هر حال مهارت های حل مسئله برای رشد و تکمیل موثر برنامه های عملی مشترک مورد نیاز است با برنامه ریزی در یک زمان و مکان به خصوص ، در جایی که مزاحمت وجود نداشته باشد میتوان مشکلات بزرگ مبهم  را به مشکلات کوچکتر تجزیه کرد به جای اینکه آنها حل نشدنی پنداشته شود باید آنها رابا عبارات قابل حل تعریف کرد و با پرهیز از پیشداوری، راه حلهای موثر را فهرست کرد سپس نتایج احتمالی هر یک از راه حلهای بررسی شده و سود و زیان هرراه حل راسنجید و پس از یافتن راه حل ان راه حل را به اجرا گذاشت و بعد از اجرا روند پیشرفت را بررسی کرد . میزان موثر بودن طرح برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را ارزیابی نمود ، اگر مشکل حل نشده باقی ماند ه باید انرا بازبینی نمود که چرا موثر واقع نشد ه است سپس از فهرستی که تهیه شده راه حل دیگری را امتحان نمود و بعد از حل مشکل به خاطر این موفقیت خود راتشویق نمود . برای اجتناب از بروز موانع در حل مشکل ، به جای اینکه علت بروز مشکل در دیگران جستجو شود باید بر روی مشکل متمرکز شده  و پزیرفته شود که درایجاد مشکل خود شخص نیز سهیم بوده است و باید مسئولیت آن را بپذیرد . آموزش مهارت های مانند خود آگاهی ، خود تنظیمی ، مهارت های میان فردی و حل مسئله ، هوش هیجانی را در نوجوانان و بزرگسالان افزایش میدهد . (همان منبع)

   اهداف تحقیق :

   هدف از این پژوهش شناسایی و تدوین رابطه هوش هیجانی با توانایی حل مسئله در میان دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد میباشد .

   فرضیه  و سوالات تحقق:

   سوال:  آیا هوش هیجانی با مهارت حل مسئله رابطه دارد .

   فرضیه: بین هوش هیجانی و مهارتهای حل مسئله بالا در پسران دانشجو رابطه مستقیم و معنی داری  وجود دارد

    

   .

   تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق:

   تعاریف نظری :

    1- هوش هیجانی : شامل

   2- حل مسئله : فرایندی شناختی رفتاری است که به فرد کمک میکند تا آنچه را که میخواهد و چگونگی دست یافتن به خواسته را موثرترین روش کشف کند

   3- دانشجو : کسی است که در دوره های بالا تر از متوسطه مشغول به تحصیل میباشد

    

       • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
   • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
   • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش مشکل