منوی اصلی  لینکستان

   گروه محصول ->

   پایان نامه بررسی عوامل روانشناختی موثر بر بروز حادثه   قیمت: ۱۰۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 133     کد محصول :6669   فهرست

   عنوان.................................................................................................................................................................................... صفحه                                                                                                                                            

   فصل اول: كليات پژوهش

   مقدمه. 13

   بیان مسأله. 14

   اهمیت و ضرورت.. 18

   بررسي علت رويكرد تحقيقاتي به محصول طرح. 20

   اهداف پژوهش... 21

   سوالات تحقیق. 21

   تعریف مفاهیم و واژگان 22

   فصل دوم: پيشينه پژوهش

   مقدمه. 24

   وضعيت حوادث در دنيا 25

   وضعیت حوادث در ایران. 26

   پيامد بروز حوادث 26

   مباحث عمومی در حادثه پذیری 26

   علت حوادث 28

   مدل های علل بروز حادثه. 32

   مدل رفتاری. 33

   مدل اپیدمیولوژی 33

   مدل دمینکو 33

   مدل فاکتورهای انسانی 33

   مدل استعداد حادثه سازی 34

   مدل نظریه رفتار پس زده 34

   مدل کاتاستروفی 35

   مدل پنیر سویسی 35

   تاریخچه مبحث حادثه پذیری 35

   حادثه پذیری 37

   خلاصه ای از مدل های تبیین حادثه 38

   مدل استعداد حادثه پذیری 39

   مدل سیستم 40

   مدل های کمی 42

   شاخص هاي ارزيابي كمي حوادث 42

   ضریب تکرار حادثه 42

   ضریب شدت حادثه 43

   میزان بروز حادثه 44

    ویژگی های شخصیتی 46

   نقش عوامل روحی در بروز حوادث 46

   شخصیت و نظریه های مربوط به شخصیت 48

   رویکرد مطالعه و بررسی شخصیت 48

   روش های ریخت شناسی 49

   ارزش های تحولی 50

   روش های تحلیل عوامل 51

   نظریه روانکاوی 52

   نظریه های شناختی 55

   نظریه انسان گرایی 55

   نظریه ویژگی های شخصیت 56

   نظریه گوردون آلپورت 57

   پرسشنامه ۱۶ عامل شخصیت ریموند کتل 57

   سه بعد شخصیت آیزنک 58

   نظریه پنج عامل شخصیت 58

   شواهد پژوهشی در زمینه درونگرایی – برونگرایی و نقش حوادث 62

   تکانشگری و حادثه پذیری 67

   خطرپذیری و هیجان خواهی 68

   خطا پذیری 70

   تکانشگری 70

   برخی شواهد پژوهشی در ارتباط با تکانشگری و حاحادثه پذیری 70

   ریسک پذیری و هیجان خواهی 70

   برخی شواهد تجربی در موردهیجان خواهی و ارتباط آن با حوادث 72

   عوامل شناختی موثر بر بروز حادثه 72

   هوش 72

   ادراک و توجه 75

   مولفه های اساسی توجه 76

   نگرش ها 78

   منبع کنترل 78

   شواهد پژوهشی در مورد رابطه منبع کنترل و نقش آن در حوادث 82

   عوامل دیگر 84

   بيماري هاي روحي 84

   خستگي 84

   بهداشت رواني محيط كار 84

   تعريف بهداشت رواني در محيط كار 85

   عوامل محیطی مؤثر بر سلامت کارکنان 87

   تاثیر عوامل شخصیتی در واحدهای نظامی 91

    عوامل شخصیتی و مسأله اطاعت و رهبری در واحدهای نظامی 92

   عوامل شخصیتی و مسأله انضباط نظامی 92

   عوامل شخصیتی و مسأله استرس در واحدهای نظامی 93

   انواع پيشگيري از حوادث 95

   ترویج فرهنگ خطا پذیری در سازمان ها 95

   فصل سوم: روش شناسي پژوهش

   تعریف تحقیق. 103

   نوع مطالعه. 103

   فصل چهارم: بحث و تفسير يافته‌ها

   بحث و تفسیر یافته ها 105

   پیشنهادات.. 120

   منابع. 126

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   فصل اول

   كليات تحقيق

    

    

    

    

    

   مقدمه

   استفاده روز افزون از یافته های روانشناسی کاربردی بطور فزاینده ای در سازمان­ها در حال شکل گیری است. امروز تدریجا شنیده و دیده می شود که برخی از سازمان­ها، شرط به کارگیری صحیح افراد در سازمان با مدد از یافته های علوم رفتاری و پیامدهای مثبتی که از آن در آینده نصیب سازمان ها و کارکنان می شود، برای سازمان ها امری کاملا پذیرفته شده است و پژوهش های انجام شده در مورد نگرش سازمان ها در این خصوص، کاملا موید این موضوع است. یکی از موضوعاتی که ارتباط مستقیمی با علوم رفتاری و بخصوص روان شناسی دارد مساله حوادث است.

   حوادث ناشی از کار در جهان هرساله میلیون ها انسان را با خطرات گوناگون مواجه ساخته است. تعداد زیادی را به کام مرگ برده و یا از کار افتاده می نماید. اثر این موضوع در خور توجه به درستی درک شود، آمار تکان دهنده آن به مراتب کاهش خواهد یافت. شناخت عوامل حوادث ناشی از کار نقش برنامه های پیشگیری از آن را مشخص می سازد چنانچه، بتوانیم عوامل را تا حدی تشخیص دهیم قطعا می توانیم آمارها را تا حد قابل توجهی کاهش دهیم. در مورد حوادث نمی توان معتقد بود که عامل شانس است هرقدر هم بخواهیم در فکر حادثه و پیشگیری وقوع آن باشیم و یا بخواهیم از مسئولیت آن شانه خالی کنیم و به عبارتی وقتی حوادث را به بد شانسی نسبت بدهیم، نتیجه در بر نخواهد داشت.

   مفهوم شانس  در مواردی که علل اصلی و واقعی حادثه مشخص نیست یا به علل نامعلومی انسان نتوانسته است تاثیر این عوامل را به طور کامل کنترل نماید به عنوان توجیه رفتار انسانی بکار می رود به تدریج که عوامل مربوط به حوادث صنعتی در سایه تحقیقات آماری در روان شناختی پیش از پیش روشن می شوند، ضرورت کاربرد مفهوم شانس یا تصادف هرچه کمتر می شود. تحلیل برخی از تازه ترین تحقیقات مربوط به حوادث وایمنی، نشان می­دهد که نزدیک به 98 درصد حوادث با کنترل ناقص، عدم مهارت کارکنان، فقدان نظم وترتیب بی وقتی  ارتباط دارد. عدم سازش جسمی یا روانی با نوع کار و..... قابل توجیهند. بنابراین تمام این عوامل ممکن است در سایه کنترل و مواظبت دقیق یا در نتیجه راهنمایی و مشاهده روانشناختی و تست دقیق از بین رود یا کاسته شود، گرچه اغلب مواقع اطلاعات مربوطه ناقص می باشند لکن آمارهای مربوط به حوادث ناشی از کار نشانگر اهمیت این مساله می باشد. شواهدی وجود دارد که میزان ضریب تکرار حادثه در اکثر کشورهای صنعتی ثابت بوده ودر کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است واین وضعیت در برخی کشورها چون ایران بسیار آشفته تر است. بررسی ادبیات حوادث در سازمان ها نشان می دهد که تاکنون حجم بسیار زیادی از پژوهش ها پیرامون آسیب های شغلی و علل احتمالی آنها صورت گرفته است. عمدۀ این پژوهش ها تا آنجا که به حوزۀ روان شناسی صنعتی و سازمانی و دیگر شاخه های روان شناسی مربوط است. به بررسی عوامل شخصیتی، شناختی، زیستی- جسمانی و متغیرهای سازمانی پرداخته اند.

   بیان مساله

   حادثه عبارت است از واقعه يا رويداد برنامه ريزي نشده كه مي تواند منجر به ايجاد آسيب شده و پيشرفت يا روند طبيعي يك فعاليت را مختل سازد و همواره در نتيجه عمل يا اقدام غيرايمن و يا در اثر شرايطي غيرايمن و يا تركيبي از اين دو به وقع مي پيوندد (امامی رضوی، 1998) .تعدادی از حوادث شدید و عمومی مانند تری مایل آیلند (نیروگاه هسته ای) 1978، کارخانه شیمیایی بوپال در 1984، شاتل فضایی چالنجر در 1986، حادثه خط هوایی اتومامتیک استراسبورگ در 1992، و تعدای دیگر از حوادث که اطلاعات و نوع آنها کمتر منتشر شده اند (رامین، 1375). به علت خطای انسانی رخ داده است و این مهم که انسان عامل بروز بیش از 90 درصد حوادث می باشد اهمیت عامل انسان و خطاهای انسانی را نشان می دهد.

    در یک تعریف عملی هر عمل یا فعالیتی که از حدود مجاز تعریف شده توسط سیستم خارج شود، خطای انسانی نامیده می شود. انسان ها معمولا به نحوی در ساخت و بهره برداری از اغلب سیستم ها دخیل بوده و کاملا مشخص شده است که خطاهای انسانی یک عامل مهم (چه بصورت عامل اصلی و چه عامل کمک کننده) در بروز بسیاری از حوادث می باشد.

   هر ساله در جهان حوادث ناگواری به وقوع می پیوندد که در اثر آن میلیون ها نفر از کارکنان در معرض خطراتی چون مرگ، نقص عضو و بیماری های ناشی از کار قرار می گیرند. برابر گزارشات رسمی سازمان بین المللی کار در سال 2006 سالانه قریب به 270 میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق افتاده که نزدیک به 2/2 میلیون نفر جان خود را از دست داده اند و قریب به 160 میلیون نفر به بیماری های ناشی از کار مبتلا گردیده­اند و هفت میلیون نفر نیز دچار از کارافتادگی شده اند. در ایران نیز برابر گزارشات رسمی سازمان تامین اجتماعی در سال 1385 بیش از بیست و یک هزار حادثه در کشور اتفاق افتاده و در سال با رشدی معادل 9 درصد تعداد حوادث بالغ بر بیست و سه هزار مورد گردیده است که از این تعداد بالغ بر دوهزار و یکصد نفر بر اثر این حوادث و بیماری های ناشی از آن دچار فوت و یا از کارافتادگی شده اند (آمارهای حوادث کار، 1386).

    همچنین در سال 1385 بر اثر این حوادث نزدیک به یک میلیون روز کاری به منظور درمان کارکنان به هدر رفته و همچنین بالغ بر شصت و دو هزار روز از کار مفید کارکنان به علت بستری شدن تضییع گردیده است. تحقیقات زیادی نشان داده اند خصوصيات رفتاري و روان شناختي، با وقوع حوادث ربط دارد. هانریش (2003) در بررسی حدود 75000 حادثه به این نتیجه رسید که 88//. از علل وقوع حوادث اعمال نا ایمن، 10/. شرایط ناایمن و 2/. از عوامل غیر قابل پیشگیری می باشند. اضطراب، بي حوصلگي، خطاهاي ادراكي و ويژگي هاي شخصيتي، منبع کنترل، هوش و ... در بروز سوانح نقش ایفا می کنند. نياز به شناسايي افراد مستعد خطر به لحاظ روان شناختي، از اين فرضيه نشات مي گيرد كه شخصيت و ویژگی های روانی افراد، آنها را مستعد خطر و حادثه می نماید (افروز، 1380).

   در تایید نقش انسان در حوادث می توان گفت تقريباً از اوايل قرن بيستم مدلهاي مختلفی برای وقوع حادثه ارائه شد که به منظور تبيين علل و عوامل موثر بر بروز حوادث بودند و در این مدلها ترکیبی از فاکتورهای مختلف در نظر گرفته شدند. در اين ميان، کليه مدلها بر نقش  اساسي انسان و خطاهاي او در ايجاد حوادث تاکيد کرده و گاهاً تا بالاي ٩٠ درصد علل ماشه اي حوادث را، رفتارهاي ناايمن دانسته اند (محمد فام و همکاران، 1384). عوامل مرتبط با سوانح را می توان به عوامل نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم نمود. عوامل نرم افزاری مربوط به عواملی مانند شخصیت و ویژگی های روان شناختی افراد می باشد که با سوانح ارتباط دارند. متغیرهای سخت افزاری مربوط به محیط هستند (عریضی و همکاران، 1388؛ پاکزادیان، 1388).

   عوامل انسانی به عنوان یکی از مهمترین علل سوانح به شمار می آیند، هرچند شرایط محیط کار و طبیعت وظایف شغلی هم در سانحه نقش دارد. بنابراین نقش انسانها یک عامل حساس و بحرانی در تجزیه  و تحلیل  سیستم ها می باشد. در طی سالها طرح های مختلفی برای طبقه بندی خطا ابداع شده است. وجود طرحی کارامد برای طبقه بندی خطا می تواند نقش ارزشمندی در سازمان دهی داده های خطای انسانی و فراهم آوردن بینشی سودمند در مورد علل بروز خطا و حوادث و راه های ممکن برای جلو گیری از آن داشته باشد. بین مشاغل موجود شغل هائی وجود دارند که از میزان آسیب پذیری بالائی برخوردارند که از جمله آنها می توان به مشاغل نظامی اشاره نمود و تحقیقات متعدد صورت گرفته در خصوص آسیب پذیری بالای کارکنان نظامی نیز آن را تایید می کند.

   در همین رابطه آرنت [1]و همکاران (1997) در تحقیق خود، یکی از علل اصلی حوادث را نامناسب بودن عوامل محیطی و وجود استرس در افراد نظامی بیان نمودند. جوناه[2] و همکاران (1997) معتقدند احساساتی بودن و داشتن روحیه تهاجمی، یکی از علل ایجاد حادثه توسط مردان است. مطالعه اسکندری و همکاران (1389) نشان داد سازگاری بهتر با محیط، هوش بالاتراز میانگین، تحصیلات بالاتر و سن بیشتر از عوامل موفقیت در کارکنان نظامی می باشد. همچنین سه عامل سازگاری، خلاقیت و هوش با عملکرد شغلی کارکنان نظامی رابطه معناداری دارند. پورتقی و همکاران (1390) عدم دقت کافی در کار را علت اصلی حوادث در کارکنان بیمارستان نظامی گزارش کردند. همچنین مطالعه مهرابی و همکاران (2008). در خصوص وقوع حوادث در یک ارگان نظامی نشان داد که سن بیشتر افراد حادثه دیده بین 25 تا 35 سال بوده است و مهم ترین علت اصلی حوادث را عدم آموزش کافی کارکنان و نداشتن تخصص کافی بیان کرده است. هاگ و همکاران 1990 ( به نقل از اسکندری و همکاران، 1389) به این نتیجه رسیدند که شش بعد شخصیتی (شادخویی، پیشرفت، توان سازگاری، توان مستقل بودن و کنترل درونی) با عملکرد در کارکنان ارتش رابطه دارد. بریک و مانت (1990) در پژوهش خود، نتیجه گرفتند که بین ابعاد شخصیتی و عملکرد شغلی در نیروهای انتظامی و دیگر شغل ها رابطه مستقیمی وجود دارد. نتایج پژوهش ارنستینگ و همکاران (2000) و یاسایی و همکاران (1381) نشان داد ابتلاء به اختلالات روانی در خلبانان نیروی هوایی به مراتب بیشتر از خلبانان هواپیماهای مسافربری است.

   بنابراین ضرورت توجه به سلامت جسمی و روحی کارکنان در یک سازمان امری بدیهی و سرنوشت ساز جهت ادامه حیات آن سازمان و ایفای ماموریت محوله به آن می باشد. کارکنان از پایه های اصلی و مهمترین سرمایه های هر سازمان می باشند، در سازمان های نظامی نیز کارکنان اهمیت مضاعفی دارند و سازمان برای آموزش و ارتقاء و قابلیت هریک، سرمایه گذاری مادی و معنوی فراوانی نموده است، لذا صیانت و حفاضت از آنها جزء مولفه های اقتدار دستگاه نظامی قلمداد می گردد. از این رو توجه به تامین ایمنی و بهداشت کارکنان و محیط کار، شناسایی عوامل خطر ساز و پیشگیری از آنها جزء مهمترین وظایف سازمان های نیروهای مسلح می باشد چرا که عدم توجه به وضع رسیدگی سلامت کارکنان و محیط کار، باعث ایجاد شرایط و اعمال ناایمن شده و احتمال بروز حوادث و بیماری های ناشی از کار و به خطر افتادن کارکنان و خانواده آنها را افزایش داده و ضمن تحمیل هزینه های ناایمن، به کاهش بهره وری و کیفیت انجام ماموریت می انجامد.

   با توجه به آنچه گفته شد، چنین به نظر می رسد که تاثیر عوامل روانشناختی در بروز حادثه تاکنون مورد توجه محققین بوده است و تاثیر مولفه های روانشناختی چون اضطراب، پرخاشگری، توانایی شناختی، ثبات هیجانی و توافق پذیری در بروز حوادث مورد بحث بوده اند. با توجه به مطالب و تحقیقات ذکر شده، می توان گفت که تاثیر عوامل روانشناختی  در بروز حادثه تاکنون توجه زیادی را به خود جلب کرده و ابعاد مختلف آن مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. اما نقطه ضعفی که در پژوهش ها به چشم می خورد این است که اغلب پژوهشگران  ازیک یا دو دسته از متغیرهای روانشناختی در تحقیقات خود استفاده کرد ه اند. بنابراین، ضرورت دارد که عوامل روانشناختی متعدد در کنار یکدیگر در مورد بحث قرار گیرند. لذا این پژوهش به منظور تحلیل و جمع بندی پژوهش های پیشین صورت خواهدگرفت تا هم عوامل روانشناختی که در بروز حادثه در کارکنان نظامی نقش دارند و هم عواملی روانشناختی را که مانع از بروز حادثه می شوند بررسی نماید.  در این راستا در این پژوهش هدف ما این است که: 1- عوامل روانشناختی موثر بر بروز حوادث در کارکنان نظامی کدام می باشند. 2- کدام ویژگی های روانشناختی باعث بروز حادثه و کدام ویژگی ها باعث دور شدن از خطر و مانع از بروز حوادث هستند؟

   بررسي اهميت و ضرورت اجراي طرح

   یکی از دلایلی که ضرورت کاربردی پژوهش حاضر را روشن می کند آمار بالای حوادث شغلی و تلفات و زیان های مالی و جانی عظیم مرتبط با آن در دنیا و به ویژه در ایران است. آسیب های شغلی معضل بسیار پر هزینه و فراگیری هستند که لطمات جبران ناپذیری بر جامعۀ کاری در سازمان ها بخصوص سازمان های نظامی بر جای می گذارند. آمار و ارقامی که اطلاعات حوادث را در سراسر دنیا تحت پوشش قرار دهد در دسترس نیست. گزارش های محدود و غیرمستقیم از حوادث شغلی و سیستم های اطلاع رسانی ناکارآمد، مانع جدی بر سر راه کسب یک دیدگاه جهان شمول از حوادث شغلی می باشند (توکالا، (1998.

   تاکنون در زمینه عوامل انسانی موثر بر حادثه و میزان رخداد آن تحقیقات فراوانی انجام شده است و هرکدام از این تحقیقات با توجه به نوع محیط و عوامل انسانی دخیل در حادثه نتایج متنوعی را گزارش کردند و هر یک از تحقیقات به مطالعه تک عاملی پرداختند با توجه به اینکه عوامل انسانی زیادی در بروز حوادث نقش دارند و لزوما یک عامل نمی تواند نقش اساسی داشته باشد. اغلب پژوهشگران از یک یا دو دسته از متغیرهای فوق الذکر در تحقیقات خود استفاده کرده اند. از طرفی بعضی از عوامل انسانی و روانشناختی نسبت به دیگر عوامل تاثیرگذارتر می باشد. بنابراین بررسی و طبقه بندی کردن این عوامل و اهمیت آن ها هم در کاهش حوادث و هم در کاهش آسیب پذیری در زمان بروز حوادث نقش بسزایی دارد.

   بنابراین، ضرورت دارد تا عوامل شخصیتی، شناختی و متغیرهای سازمانی همزمان در یک پژوهش به کار گرفته شوند تا وزن نسبی هر کدام از آنها روشن شود .همچنین، با توجه به تفاوت های فرهنگی در روابط بین فردی، لازم است تا از این نوع پژوهش ها در ایران صورت بگیرد تا بتوان از نتایج و معادلۀ ناشی از آن برای سازمان ها استفاده کرد.

    یکی دیگر از اهمیت نتایج این پژوهش این است که می توان قبل از به کار گماری و پذیرش افراد و کارکنان در مشاغل با توجه به عوامل تاثیر گذار بر بروز حادثه آنها را شناسایی کرد و افرادی که نسبت به شغل خود سازگارتر می باشند پذیرش کرد و از طرفی افرادی که در شغل خود به سر می برند آنها را شناسایی کرد و مشاوره های لازم را ارائه داد. از آنجایی که پس از آموزش و پرورش، سازمان نیروهای مسلح پرجمعیت ترین سازمان کشور می باشد و با توجه به ساختار سازمانی که همواره با ماموریت های مختلف همراه می باشد اغلب فشارهای زیادی را بر افراد نظامی وارد می کند. بدین جهت توجه به بررسی و طبقه بندی علل بروز حوادث و عوامل موثر بر آن در کارکنان امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد و شناخت و تجزیه و تحلیل این وضعیت به انجام پژوهش های آماری و علمی نیازمند است.

    مروری بر ادبیات تحقیق در زمینه نقش عوامل انسانی در حوادث نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته نسبت به موضوع مزبور اهمیت زیادی قایل هستند و در این زمینه تحقیقات فراوانی انجام دادند. این تحقیقات به طور مستمر برای یافتن الگویی بهینه ادامه دارد. در ایران نهادها و سازمان هایی که عملا به طور علمی به موضوع بپردازند، وجود ندارد؛ و کمتر به آن پرداخته شده است. اما با بررسی و نتایج حاصل از این پژوهش و دیگر پژوهش ها می توان در جمع آوری و استاندارد سازی آزمون های روانشناختی خاص کارکنان نیروهای مسلح اهتمام ورزید. همچنین قبل از بکارگیری نیروها آنها را از لحاظ روانشناختی مورد ارزیابی قرار گیرند و شناسایی شوند. گرچه ممکن است پر هزینه باشد، اما چنین اقدامی می تواند زمینه ساز آموزش های دوره ای و مراقبت های روانشناختی برای آن دسته از کارکنان و کارمندان باشد که بررسی روانشناختی اولیه آن ها حکایت از این احتمال باشد که ممکن است در آینده دچار حوادث شوند. با توجه به قلت تحقيقات انجام شده در اين حيطه و همچنين با توجه به عدم دستيابي محقق به پژوهشي كه بطور مستقيم به بررسي عوامل روانشناختی موثر بر بروز حادثه در کارکنان نظامی بپردازد، لذا بر آن شديم تا پژوهشي را با هدف بررسی عوامل روانشناختی موثر بر بروز حادثه در کارکنان نظامی به انجام رسانيم.

   بررسي علت رويكرد تحقيقاتي به محصول طرح

   با وجود تحقیقات فراوان در زمینه حادثه و عوامل موثر در حادثه و مدعی بودن این پژوهش ها در زمینه تشخیص عوامل موثر در حادثه، به جرات می توان گفت هیچ یک از پژوهش های موجود از کنترل علمی برخوردار نبودند. لذا در بهترین شرایط، حتی قابلیت تعمیم در جامعه خود را ندارند. از یک سو به دلیل محدودیت پژوهش در جو سازمان ها و مشاغل کشور، و از سوی دیگر به علت موضوع فوق العاده پیچیده حوادث، تحقیق در مورد عوامل انسانی موثر در حادثه، محدودیت های خاص خود را دارند. در مجموع آنچه که از تحقیقات انجام شده برمی آید عوامل متعددی (بسته به شرایط خاص حادثه) اعم از انسانی و محیطی، با احتمال بروز یک حادثه رابطه دارند. شاید بتوان گفت صرف نظر از عوامل محیطی خاص حادثه، ویژگی های شخصیتی و عوامل روانشناختی نقش غیر قابل انکاری در این رابطه دارند. این نکته کاربردهای فراوانی از بعد ساختاری _ فیزیکی و روانی _ اجتماعی دارد. در جمع بندی پژوهش های مرتبط با نقش عوامل انسانی در حوادث، علی رغم تحقیقات فراوان، هنوز ابهامات زیادی در این زمینه موجود است. بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش یک چهارچوب گسترده و در عین حال انعطاف پذیر را جهت بررسی روابط پیچیده میان عواملی مانند شخصیت، مهارت، نگرش، رفتار و... در یک مدل یکپارچه به دست می دهد. بنابراین جمع بندی و طبقه بندی عوامل انسانی موثر در بروز حوادث می تواند در جهت انتخاب کارکنانی که احتمال کمتری دارد دچار حادثه شود کمک کننده می باشدگرچه این کار، همانطور که در پژوهش ها نشان داده شد، دشوار است. یک راه دیگر، آموزش مهارتهای لازم به کارکنان در جهت عملکرد موثر، بهینه و بدون خطا می باشد.

   اهداف پژوهش:

   الف) هدف كلي: بررسی عوامل روانشناختی م   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
   • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
   • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش مشکل